Förnybart och återvunnet

Värmevärdens produktion består idag till mer än 95 procent av förnybara och återvunna energikällor, men vi nöjer oss inte där. För att bidra till en mer hållbar framtid är vårt mål att till 2030 ha ställt om till 100 procent förnybara och återvunna energikällor. För oss innebär det att vi aktivt söker nya möjligheter som hjälper oss att nå målet, exempelvis genom att ställa om pannor från fossil olja till biolja. 

Resurseffektiva samarbeten

När vi samarbetar kan vi se till att energi används på rätt sätt. Vi stöttar våra kunder att spara energi och vi samarbetar aktivt med lokal industri för att ta till vara på resurser i form av restvärme – överskottsvärme som annars går till spillo. 

Konkurrenskraftigt erbjudande

En hållbar produkt kräver konkurrenskraft mot alternativen för att vara långsiktig och trygg. Därför är det viktigt för oss att ständigt utveckla vårt erbjudande samtidigt som vårt pris inte följer med tillfälliga upp- eller nedgångar. Med fjärrvärme från Värmevärden kan du som kund vara säker på att lösningen är hållbar såväl idag som i framtiden.

Samhällsnytta

Genom att ta till vara på restprodukter i våra värmeanläggningar och göra fjärrvärme av dem så hjälper vi till att undvika deponi. I ett hållbart samhälle minimeras restprodukter genom återanvändning och återvinning. Den rest som finns kvar tillvaratar vi genom att göra fjärrvärme. Vi bidrar till ytterligare samhällsnytta då vi minskar behovet av el för uppvärmning. Istället kan elen användas där den bättre behövs, till exempel för att ställa om transportsektorn från fossilt till el. 

Grön finansiering

Värmevärden uppfyller finansmarknadens krav på att vara en hållbar investering. 
Under 2018-2019 har Sustainalytics utfört en oberoende utredning utifrån finansmarknadens regelverk kring hållbara projekt. Vi har visat hur vi lever upp till det internationellt förankrade regelverket och därmed klassificerat oss som en hållbar investering. I arbetet har vi bland annat lyft fram projekten i Nynäshamn och Hudiksvall som båda två har resulterat i stora miljövinster.

Läs gärna vår Green Financing Framework eller Sustainalytics Second Party Opinion.

Vårt arbete sitter ihop med Agenda 2030

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Med utgångspunkt i vår värdekedja har vi identifierat de fem mål som är mest relevanta för Värmevärden och där vi bedömer att vi kan ge det mest meningsfulla globala bidraget, men Värmevärden bidrar även till andra mål.

Hållbar energi för alla

Vi producerar, distribuerar och säljer energi i form av värme, ånga och el. Vi har ett mål om att leverera 100 procent förnybar och återvunnen energi 2030.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi har bland annat. nyligen genomfört stora, innovativa investeringar i både Hudiksvall och Nynäshamn som minskar totala miljöpåverkan. Vi arbetar också med partnerskap för minskade koldioxidutsläpp inom industrin.

Hållbara städer och samhällen

Vår förbränning av avfall bidrar till samhällsnytta genom att få bort deponier och minimera riskerna för att gifter sprids i natur och hav.

Hållbar konsumtion och produktion

Våra resurseffektiva samarbeten tar tillvara på överskottsenergi och använder den där den efterfrågas och bidrar till högre energieffektivitet och ett ännu mer konkurrenskraftigt erbjudande.

Bekämpa klimatförändringarna

Vår stora andel förnybar och återvunnen energi utgör själva grunden för vår affärsidé om att erbjuda hållbar energi. Vi har även ett nära samarbete med samhällen, kunder och partners för att stödja dem i deras hållbarhetsarbete.