Allmänt

Med ”personuppgifter” nedan avses all slags information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Värmevärden AB är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas via www.varmevarden.se.

Värmevärden tillämpar nedanstående riktlinjer vid hantering av personuppgifter. Eventuella ytterligare riktlinjer framgår i vissa fall.

Hantering

Värmevärden behandlar bara personuppgifter när vi har ett berättigat syfte och ändamål och vi behandlar alltid personuppgifter med respekt för den personliga integriteten.
Personuppgifter som kan anses känsliga (till exempel personnummer) behandlas bara om det finns en avtalsrelation.

Värmevärden lämnar inte ut några personuppgifter utanför Sverige, i den mån inte samtycke föreligger.

Insamling av personuppgifter

Värmevärden samlar endast in information för vistelse på hemsidan, till exempel sessionsId och uppgifter som används för statistiska syften, till exempel antalet besökare, tid för besöket på webbplatsen, tidslängd och vilka sidor som besöks. Webbplatsbesökaren förblir anonym.

Cookies lagras vid besök på www.varmevarden.se i vissa fall.

Dessa cookies används som hjälpmedel till besökaren så att besökaren enkelt kan nå korrekt

information och anpassa sitt besök efter individuella önskemål. Besökaren har möjlighet att säga nej eller ja till cookies i webbläsaren. Om besökaren avvisar cookies kan vi inte garantera den digitala funktionaliteten i våra tjänster på www.varmevarden.se.

Besökaren kan även frivilligt lämna personuppgifter till Värmevärden via hemsidan, tex för enkäter. Personuppgifter kan också komma att lämnas på annat sätt av användare och kunder, tex via brev, e-post, telefon etc. Värmevärden kan också i vissa fall komma att samla in uppgifter från offentliga register.

Följande information skall alltid lämnas när uppgifter samlas in

  • Vilket bolag inom Värmevärdenkoncernen som är ansvarigt för behandlingen av personuppgifterna (anges inget bolag så är det Värmevärden AB som är ansvarigt för personuppgifter)
  • för vilket ändamål personuppgifterna samlas in; och
  • annan information som behövs för att den som lämnar personuppgifter skall kunna ta tillvara sina rättigheter.
  • om vi samlar in personuppgifterna själv och du inte känner till att vi har den typen av uppgifter kommer vi att informera dig

Saknas någon information är du välkommen att kontakta kundservice för att få fullständig information.

Ändamål med insamlandet

Värmevärden samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med konsumenten eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Värmevärden. 

Värmevärden samlar bara in personuppgifter för bestämda ändamål; huvudsakligen för att utföra en tjänst eller uppfylla ett avtal som berörd person har begärt, eller tecknat eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Värmevärden. Värmevärden behandlar inte personuppgifterna för ändamål som inte är förenliga med det ändamål för vilket uppgifterna insamlats. Närmare information för vilket ändamål personuppgifterna används anges i anslutning till när personuppgifter lämnas, till exempel i anslutning till enkäter eller i avtalsvillkor.

Samtycke

Värmevärden strävar efter att alla personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke, i den mån inte ett avtal föreligger. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas.

Vi kommer då inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om personen, om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Marknadsföring

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av Värmevärden för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för Värmevärdens berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.  Värmevärden kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.

Överlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till annat bolag inom Värmevärden, eller till samarbetspartner, för att, till exempel, utföra uppgifter som en kund begärt, eller för uppfyllande av avtal. Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om Värmevärden har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. I förekommande fall kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av enskild firmas ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet.

Det kan också vara så att vi använder oss av personuppgiftsbiträden.  Vid överlämnade lämnar Värmevärden över information om eventuella restriktioner.

Säkerhet

Värmevärden strävar efter att vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Syftet är att åstadkomma en skälig säkerhetsnivå.

Gallring

Värmevärden avser inte att bevara personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs, eller när de uppnått en viss ålder, raderas de, till exempel när ett avtalsförhållande har upphört eller parternas mellanhavanden är reglerade och det inte längre finns något behov av uppgifterna. Uppgifterna kan dock i särskilda fall komma att sparas därefter; till exempel för statistik eller bokföring.

Rätt att få information (registerutdrag) och rättelse

Kunden eller en företrädare för kunden har rätt att begära information om personuppgifter om denne som behandlas av Värmevärden samt även begära rättelse. Kunden eller företrädaren har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. 

För att begära ett registerutdrag kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Rätt till Dataportabilitet

Konsumenten har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som konsumenten lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig. 

Klagomål till Datainspektionen

Företrädare för kunden som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Det gör du på e-post: datainspektionen@datainspektionen.se 

Kontakt – Personuppgiftsansvarig

Det är Värmevärden AB som är personuppgiftsansvarig för alla uppgifter på webbplatsen.

Frågor avseende behandling av personuppgifter kan ställas till kundservice.