Fjärrvärmen är idag väl utbyggd i Sverige vilket avlastar elnätet. Tack vare det kan elen istället användas där den gör störst nytta; på våra fabriker och arbetsplatser, till att ställa om transportsektorn från fossilt till el, till nya datacenter med mera. Fjärrvärmen är också en av förklaringarna till att luften i våra städer är renare än i många andra länder.

Fjärrvärmen började byggas just för att förbättra luften i våra städer. Bara genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, istället för att varje hus hade sin egen panna, blev luftkvaliteten snabbt bättre. När sedan värmeverken bytte ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ytterligare. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.

I ett hållbart samhälle minimeras restprodukter genom återanvändning och återvinning (läs mer om Vårt bränsle). Dock finns det en liten rest kvar och den skall inte deponeras utan i möjligaste mån energiåtervinnas. Genom att ta till vara på restprodukter i våra värmeanläggningar och göra fjärrvärme av dem så hjälper vi samhället att undvika deponi. 

Förutom avlastning av elnätet och miljönyttorna möjliggör fjärrvärmen att ta tillvara på resurser som annars skulle gå till spillo. Våra industrisamarbeten är goda exempel på när spillvärme från industriprocesser tillvaratas till fjärrvärmenätet. Energier som annars, bildligt talat, hade gått upp i rök.