Inför att Värmevärden i Nynäshamn AB ska söka tillstånd för ändrad verksamhet så hölls ett digitalt samrådsmöte den 23 juni. Ett offentligt samråd är ett lagkrav enligt miljöbalken. Missade du mötet så går det bra att lämna synpunkter fram till den 7 augusti.

Ge dina synpunkter senast 7 augusti

Eventuella synpunkter på samrådshandlingarna ska framföras via e-post till Jonas Dyrke senast den 7 augusti 2020.

Här kan du ta del av informationen som presenterades på mötet.

Här finner du samrådshandlingarna.

Bakgrund

Värmevärden i Nynäshamn AB tänker söka ett förnyat tillstånd enligt miljöbalken för befintlig verksamhet och planerad förändring av denna. Ansökan gäller samförbränning i befintlig fastbränslepanna respektive oljepanna samt byggnation av ytterligare en reserv- och spetslastpanna. Förändringen innebär att fler avfallsklassade bränslen kommer att eldas i den befintliga fastbränslepannan och att en ny panna ska ersätta den befintliga elpannan och främst användas som tillskott vid kalla vinterdagar. Planen är att den nya pannan ska försörjas med antingen naturgas, eldningsolja 1 eller bioolja som bränsle. 

Enligt miljöbalken föregås en sådan här förändring av ett offentligt samråd. Det är en viktig del av processen innan en miljökonsekvensbeskrivning skrivs klar och ansökan om nytt tillstånd lämnas in. I detta fall är samrådet ett så kallat avgränsningssamråd, vilket innebär att fler samråd inte kommer att hållas innan ansökningshandlingarna skickas in. Syftet med samrådet är att alla som berörs av det planerade projektet i ett tidigt skede ska få möjlighet att få information om förändringar i verksamheten och lämna synpunkter som vi kan ta hänsyn till i den fortsatta planeringen och arbetet med ansökningshandlingarna.

Se fler nyheter