För att minska klimatpåverkan och öka tryggheten i fjärrvärmeleveransen har de gamla oljerummen under Köpmanberget iordningställts för storskalig säsongslagring av förnybar fjärrvärme. På onsdagen den 5 december invigdes den 25 meter höga och 200 meter långa bergrumsackumulatorn.

– Det är Sveriges största ackumulator! Vi vet i alla fall ingen ackumulator som är större säger Anders Ericsson, Värmevärdens vd.

Per Persson, Värmevärdens regionchef Mitt, öppnade invigningen med att hälsa alla inbjudna välkomna. Han fortsatte därefter med att berätta om att Värmevärden tack vare projektet nu kan öka nyttjandet av lokalt förnybart bränsle. Han tackade även för det samarbete som projektet haft tillsammans med Hudiksvalls kommun som upplåter bergrummet för ändamålet. Därefter tog Värmevärdens vd, Anders Ericsson, vid och berättade om hur man lokalt sett potentialen i bergrummen länge. Han berättade även att Värmevärden denna vecka har två invigningar där grunden i båda två är samarbete och även han passade på att tacka kommunen.

Nästa talare var kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, som berättade om bergrummens historia och hur tankegångarna inom kommunen hade varit. Bland annat hade det kommit på tal om att stänga bergrummen helt, ha serverhallar eller inomhusskidspår. När förfrågan från Värmevärden kom om att göra en ackumulator av bergrummen så var det som om cirkeln var sluten, bergrummen skulle nyttjas till det som de en gång byggdes för nämligen att lagra energi.

Sist ut av talare var Värmevärdens projektledare, Bernt Larsson, som berättade att det hade varit ”mörkt, kallt och skitigt” men att de nu var i mål. Han berättade om det unika i lösningen med uppdelningen i ett varmt och ”kallt” rum och om hur bergrummens storlek möjliggör säsongslagring av energi. Under sommaren klarar exempelvis bergrummen att förse Hudiksvalls stad med värmebehovet under en hel månad.

Därefter följde traditionsenligt klippning av band när bergrummen ”återinvigdes”.

 

Information om projektet

En traditionell ackumulator är närmare 40 meter hög med en diameter runt åtta till tio meter. Det gör att det varma vattnet stiger och lägger sig överst, det skiktar sig. Bergrummen är liggande och långsmala, 25 meter höga och 200 meter långa.

– Vi var osäkra på om vattnet skulle skikta sig i de här förhållandena och därför så valde vi en unik lösning med ett bergmagasin för hetvatten, 95 grader, och ett för ”kallvatten” på 45 grader, förklarar Värmevärdens projektledare Bernt Larsson.

Först fylls det kalla magasinet med vatten, sedan pumpas vattnet till det varma magasinet via en värmeväxlare där det med hetvatten från kraftvärmeverket värms till 95 grader. När ackumulatorn laddas respektive laddas ur så pumpas vattnet mellan de två magasinen och energin överförs till/från fjärrvärmenätet.

Säsongslagring

Genom att lagra värme i bergrummen under Köpmanberget möjliggör Värmevärden att i stort sett all produktion av fjärrvärme i Hudiksvall sker med det biobränsleeldade kraftvärmeverket, Djupedsverket.
– På så sätt ökar nyttjandet av lokalt förnybart bränsle och produktionen av förnybar el, säger Värmevärdens projektledare Bernt Larsson.

För kunderna är den största vinsten att leveranssäkerheten ökar. Och för personalen minskar stressen vid eventuella driftstörningar med de tidsmarginaler som magasinen medför.

– Vid noll grader utomhus klarar vi, tack vare bergmagasinen, att leverera fjärrvärme i drygt en vecka om pannan stannar. Under sommaren behöver vi inte hålla igång den lilla spets-och reservanläggningen Kotorget utan kan ta värme från magasinen under en hel månad.

 

Stort intresse

Liknande outnyttjade bergrum finns runt om i landet och intresset för Värmevärdens lösning är därför stort från media och andra fjärrvärmeanläggningar. Sannolikt får vi se fler efterföljare i andra kommuner framöver.

Milstolpar i projektet

Projektet startades under 2017 och under mars 2018 nåddes en av milstolparna – bergrummen började fyllas med vatten. Till en början med var det framför allt kommunalvatten men kom även att kompletteras med rökgaskondensat. I oktober 2018 hade 80 000 m3 vatten fyllts upp i bergrummen och laddning påbörjades samtidigt som de resterande 15 000 m3 fylldes på med enbart rökgaskondensat. Just nu testas olika driftfall med i och urladdning för att förstå hur berget beter sig och optimera driften utifrån detta.

 

Teknisk data
Maximalt lagrad mängd värme: 4100 MWh
Lagringstemperatur: 95°C
Laddnings/urladdningskapacitet: 20 MW
Total volym Bergrum: 180 000 m3
Total vattenvolym: 90 000 m3
Varaktighet sommartid: ca 5 veckor
Varaktighet vid max nyttjande: 200 h
Förluster bergrum: ca 6000 MWh/år, täcks av ökad rökgaskondensering
Ökad elproduktion: ca 6000 MWh/år

 

Kuriosa

Det tog två år att spränga ut bergrummen, 1974-1976. De användes som oljelager under tio år. Därefter stod de tomma i mer än trettio år, fram till 2017, innan Värmevärden började bygga om dem till värmemagasin.

 

Artiklar/nyheter kring projektet

“Oljebergrum ger unik fjärrvärme: “Många har tvivlat på det här”, Hela Hälsingland 2018-12-05

“Nu laddar vi inför vintern”, Värmevärden 2018-10-31

“Tidigare oljelager i bergrum blir “jättetermosar”, Värmevärdens kundtidning sida 13 2018-09-20

“Milstolpe nådd i vårt bergrumsprojekt – nu fyller vi på med vatten”, Värmevärden 2018-04-04

“Nu fylls Köpmanberget med vatten: “Det är ändå rätt mäktigt”, Hela Hälsingland 2018-03-29

“Vi satsar i Hudiksvall”, Värmevärden 2018-01-23

“Dricksvatten ska bli värme – kommunen säljer 90 000 kubikmeter”, Hela Hälsingland 2017-12-13

“Värme ska lagras i bergrum – fylls med 90 000 kubikmeter vatten”, Hela Hälsingland 2017-11-17

 

Se fler nyheter