Prislistans uppbyggnad

Prislistan för Stora Vika och Ösmo är uppdelad i två huvuddelar: En under året fast prisdel, som bestäms av hur stort effektbehov fastigheten kräver. Den andra delen består av priset för energi och flöde.

Priset avser 2022.

Abonnerad effekt

Abonnerad effekt (kW) beräknas på medelvärdet av de två senaste årens fjärrvärmeförbrukning under perioden januari-februari som därefter korrigeras med hänsyn till normal utomhustemperatur. Denna beräkning gör vi varje år för att du som kund endast ska betala för den effekt din fastighet beräknas komma att behöva. Har du minskat din värmeförbrukning, exempelvis gjort energisparåtgärder i din fastighet eller att verksamheten har förändrats, kan den abonnerade effekten komma att minska. På motsvarande sätt kan den öka om du byggt ut din fastighet eller att verksamheten har medfört högre förbrukning av värme.

Fast del

Priset för den fasta priskomponenten (kr/år) gäller per kalenderår som delas upp och faktureras månadsvis.

Effektdel

Priset för effekt (kr/kW, år) multipliceras med abonnerad effekt (kW). Priset gäller per kalenderår som delas upp och faktureras månadsvis.

Energi

För den fjärrvärme som levereras till fastigheten betalas ett pris per energienhet (öre/kWh).Energipriset är differentierat mellan en vinterperiod (januari–april, oktober–december) och en sommarperiod (maj–september).

Flöde

Ett flödespris tas ut per m3 fjärrvärmevatten som passerat genom fastighetens fjärrvärmecentral. Flödespriset är differentierat mellan en vinterperiod (januari–mars, november–december) och en sommarperiod (april–oktober).

Prislista 2021

Priset avser 2021.