Vi följer Svensk Fjärrvärmes uppsatta avtalsvillkor för fjärrvärme för konsumenter och näringsidkare. Antagna av Värmevärden att gälla från och med 2010-01-01. OBS! Nya Allmänna avtalsvillkor för konsumenter from 2017-06-01 och för näringsidkare from 2017-01-01.

För privata småhusägare: Allmänna avtalsvillkor för konsumenter

För industrier, offentliga fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare: Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare

Konsumenträtt

För att vi ska kunna bli så bra som möjligt är det viktigt att du talar om för oss om du inte är nöjd. Kontakta därför i första hand vår kundservice för att framföra dina synpunkter eller klagomål. Därefter kan du alltid kontakta:

Konsumentverket:

Här kan du få konsumentinformation och personlig vägledning.
Läs mer på konsumentverkets hemsida.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå:

Ger privatpersoner och småföretagare oberoende och kostnadsfri vägledning.
Läs mer på Energimarknadsbyråns hemsida.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN):

ARN är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.
Läs mer på ARN:s hemsida.

Energimarknadsinspektionen (EI):

EI är en statlig myndighet som bedriver tillsyn över energimarknaderna, bland annat för fjärrvärme.
Läs mer på EI:s hemsida.

Domstol:

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol (tingsrätt). Du bör dock först ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende.

Fjärrvärmelagen

Som fjärrvärmeföretag lyder vi under fjärrvärmelagen (2008:263), vilken bland annat ställer krav på avtal, förhandling och medling. Du kan läsa fjärrvärmelagen i dess helhet på Riksdagens webbsida.

Förhandling och medling

Enligt fjärrvärmelagen har du som kund rätt till förhandling om du inte accepterar avtalsvillkoren eller fjärrvärmepriset. Begäran om förhandling ska ske inom tre veckor från underrättelse om villkorsändring. Skulle vi inte komma överens vid förhandlingen har både du som kund, och vi som leverantör, möjlighet att ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden. Ansökan om medling ska ha kommit in till Fjärrvärmenämnden inom tre veckor från den dag förhandlingen avslutades. Fjärrvärmenämnden är tillsatt av Energimarknadsinspektionen för att sköta alla medlingsärenden.

Läs mer på Fjärrvärmenämndens hemsida vad som gäller vid medling, eller kontakta dem direkt på telefonnummer 016-544 20 00. 

Blankett för nedladdning: Begäran om förhandling

Begäran om förhandling kan sändas till oss via brev eller inscannad via e-post.

Skicka som brev

Värmevärden AB
Väståstrand 5
702 32 Örebro
Märk kuvertet ”Förhandling”

Skicka som epost

kundservice@varmevarden.se