Vad är det för fördelar med fjärrvärme mot annan uppvärmning?

Fjärrvärmen brukar beskrivas som den enskilt största miljöförbättraren i svenska städer. Genom att använda modern teknik i fjärrvärmeanläggningarna och välja rätt bränsle minskar utsläppen av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider. Detta bidrar starkt till: 

  • Minskad påverkan på växthuseffekten.
  • Mindre risk för övergödning och försurning.
  • Hälsosammare närmiljö i tätorterna.

Tack vare fjärrvärme tillvaratas energi som annars hade gått till spillo. Företrädesvis använder vi spillvärme, återvunnen energi och förnyelsebara bränslen, huvudsakligen biobränslen. Även inomhusmiljön blir bättre med fjärrvärme: 

  • Den är bullerfri.
  • Den är ren och luktfri.
  • Den tar liten plats.

Dessutom så är fjärrvärmen prismässigt konkurrenskraftig och du får plats över då fjärrvärmecentralen tar liten plats. Kort sagt, fjärrvärme gör både människor och miljö till vinnare.

Visa fler frågor och svar