Hur räknas värmeförbrukningen ut?

Värmemätaren mäter kontinuerligt den värme som byggnaden behöver och mätaren består av tre huvuddelar:

  • Mätarens flödesgivare (vattenmätaren) registrerar mängden fjärrvärmevatten som strömmar genom fjärrvärmecentralen.
  • Värmemätarens temperaturgivare mäter temperaturskillnaden mellan inkommande och utgående fjärrvärmevatten.
  • Temperaturskillnaden multipliceras med registrerad vattenmängd och integreringsverket beräknar den energi som använts.

Genomströmmad vattenmängd registreras i m3 och energin i MWh på integreringsverkets display.

Värmemätaren är även ett viktigt kontrollinstrument för anläggningens funktion, och inte bara ett underlag för värmeleverantörens fakturering. Ofta är värmemätaren uppkopplad mot ett kommunikationssystem som värmeleverantören använder för mätvärdesöverföring.

Visa fler frågor och svar